Algemene voorwaarden

Bekijk in PDF

01. Definities

01.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A) Aes-design: De gebruiker van de Algemene Voorwaarden, gevestigd te Arnhem. B) Opdrachtgever: De partij die Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. C) Website: Een op naam van de Opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases. D) Revisieronde: Een mail, telefoongesprek of WhatsApp bericht waarin één of meerdere wijzigingen worden aangeven voor de Website. E) Opdracht / Overeenkomst: De Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Aes-design, waarbij Aes-design zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. F) Dienst De Overeenkomst van een Dienst die Aes-design aan jou levert, omdat je daar een overeenkomst voor hebt gesloten.

02. Toepasselijkheid

02.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Aes-design verleent. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Aes-design. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever zijn Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

02.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

02.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Aes-design is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de door Aes-design gekozen bevoegde rechter in Nederland.

02.4 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de partners van Aes-design, alsmede van de bestuurders van vennootschappen van partners en van al degenen die voor Aes-design werkzaam zijn of waren.

03. Benodigde informatie

03.1 Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: – Het aanvraagformulier is ingevuld door de Opdrachtgever en is ontvangen door Aes-design; – De Opdrachtgever heeft de offerte ondertekend en teruggestuurd en deze is in goede orde door Aes-design ontvangen; – De aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is binnen de betalingstermijn van 14 dagen door Aes-design ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 03 kan worden afgeweken wanneer Opdrachtgever reeds bekend is bij Aes-design. 03.2 Opdrachtgever is gehouden Aes-design op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Aes-design naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vormen op de wijze als door Aes-design verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Aes-design bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. 03.3 Opdrachtgever is voorts gehouden Aes-design uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn. Wijzigingen van gegeven informatie van opdrachtgever dienen derhalve tijdig te worden overhandigd aan Aes-design. 03.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Aes-design verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 03.5 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 03.2 en 03.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 03.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Aes-design bevoegd (extra) kosten voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen. Aes-design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door te late, onvoldoende of het niet verstrekken van informatie. 03.6 De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Aes-design niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

04. Uitvoering van de opdracht

04.1 Aes-design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Aes-design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 04.2 Aes-design zal de Opdracht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 04.3 Opdrachtgever wordt door Aes-design drie kosteloze revisieronden aangeboden. 04.3.1 De eerste revisieronde vindt plaats na het opleveren van het wireframe en heeft betrekking tot het eerder opgeleverde wireframe (deze revisieronde is enkel van toepassing bij de ‘Website naar wens’). De tweede revisieronde vindt plaats na het presenteren van de Website op het testdomein. De opdrachtgever kan binnen zeven (7) werkdagen zijn opmerkingen doorgeven. De derde revisieronde vindt plaats na verwerking van de opmerkingen van de Opdrachtgever middels de tweede revisieronde. Opdrachtgever dient zijn opmerkingen binnen zeven (7) dagen in, nadat Aes-design de aanpassingen op de vorige revisieronde heeft opgeleverd. Aes-design plaatst de website van Opdrachtgever na de derde revisieronde, of bij het uitblijven van een reactie op de tweede of derde revisieronde en nadat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende facturen, zo spoedig mogelijk online. 04.3.2 Eventuele extra revisierondes worden op verzoek van de Opdrachtgever uitgevoerd op basis van nacalculatie en het op dat moment geldende uurtarief. 04.4 Aes-design is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat Aes-design daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Aes-design de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. 04.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt. 04.6 Eventuele derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn betrokken hanteren hun eigen Algemene Voorwaarden. 04.7 De kosten of het honorarium die derden maken bij uitvoering van de Opdracht worden rechtstreeks aan Opdrachtgever in rekening gebracht., tenzij Opdrachtgever en Aes-design anders schriftelijk overeenkomen.

05. Levering en levertijd

05.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de Website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal en overeenkomen van de Opdracht zoals omschreven in artikel 03.1 en 09.2. 05.2 Tussentijdse resultaten worden door Aes-design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. 05.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Aes-design, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst. 05.4 Aes-design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de Opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren. Deze gebreken worden veroorzaakt door foutieve instellingen van de hosting provider van de Opdrachtgever en niet door foutief programmeren van Aes-design, een fout van de betreffende functionaliteit of de fout van een plugin. 05.5 Oplevering van een Website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de Website en nadat Opdrachtgever heeft voldaan aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende facturen. 05.6 Alle overeenkomsten waarbij een loopduur is afgesproken (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, hostingdiensten, domeinregistratie, beheerdiensten en onderhoudscontracten) worden aangegaan voor een minimum van twaalf (12) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging conform artikel 05.7, steeds automatisch en stilzwijgend verlengd worden met een periode van twaalf (12) maanden. 05.7 In afwijking van artikel 05.6 kan een andere minimale looptijd en opzegtermijn worden afgesproken. Deze is enkel geldig indien schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging. 05.8 Een Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) maand voor einde contract.

06. Aansprakelijkheid

06.1 Voor zover Aes-design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Aes-design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Aes-design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Aes-design.

06.2 Aes-design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

06.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Aes-design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Aes-design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

06.4 Voor de wijzigingen die de Opdrachtgever zelf aanbrengt aan het opgeleverde product en eventuele gebreken die hieruit ontstaan is Aes-design niet aansprakelijk.

07. Elektronische post en dataverkeer

07.1 Aes-design staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

07.2 Deze Algemene Voorwaarden niet alleen ten behoeve van Aes-design, maar ook ten behoeve van alle personen en werknemers van Aes-design betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

07.3 Aes-design zal redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen. Aes-design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.

08. Honorarium

08.1 Het honorarium van Aes-design is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

08.2 Het honorarium van Aes-design, verminderd met de reeds voldane aanbetaling welke 50% van het factuurbedrag inclusief BTW bedraagt, wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij Opdrachtgever en Aes-design hierover andere afspraken hebben gemaakt. Nadat deze restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de Website door Aes-design overgezet op het domein van de Opdrachtgever.

08.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht, kosten een wijziging ondergaan, is Aes-design bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

08.4 Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken worden beoordeeld als ‘extra werk’. Hiervoor zal Aes-design naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd.

08.4 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden
verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 09.4 en 09.5 bedoelde kosten.

 

09. Offertes, betaling en zekerheid

09.1 Alle offertes en prijsopgaven door Aes-design zijn geheel vrijblijvend. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

09.2 Na het invullen van het aanvraagformulier, het ondertekend retourneren van de offerte en het voldoen van de 50% aanbetaling krijgt de offerte de status van Opdracht/Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Aes-design. Beide partijen zijn vanaf nu verplicht om de Opdracht volgens afspraak te honoreren

09.3 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Na het ontvangen van deze aanbetaling, start Aes-design zijn werkzaamheden.

09.3.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de Opdrachtgever indien Aes-design de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd of dat opdrachtgever gegronde redenen heeft om niet tevreden te zijn met het product dat Aes-design oplevert. Leidend hierbij is het testdomein waarop de Website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de Website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de Opdrachtgever, maar Aes-design kan de Website vervolgens niet leveren omdat de Opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Aes-design niet kan worden opgeleverd, kan de Opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

09.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 08.2 genoemde termijn heeft betaald, is Aes-design gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft
aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Aes-design, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

09.5 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Aes-design maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

09.6 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Aes-design zal de rechten en bevoegdheden van Aes-design onder deze voorwaarden niet
beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde die is gedaan in deze voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn als deze schriftelijk worden overeengekomen.

10. Hosting, beheer & onderhoudscontracten

10.1 De diensten, service en producten die vallen onder hosting, beheer en onderhoudscontracten kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Aes-design worden aangepast. Aanpassingen door Aes-design geven geen recht tot opzegging voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan op verzoek een overzicht ontvangen van de dan geldende diensten, producten en services die onder de onderhoudscontracten vallen. 10.2 Betaling van de maandelijkse onderhoudscontracten geschiedt door middel van maandelijkse vooruitbetaling.

11. Geheimhouding en Copyright

11.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Aes-design / zijn de door Aes-design ingezette personen verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

11.2 Aes-design is behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
Aes-design voor zichzelf optreedt in tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn of indien een adequate uitvoering van de Opdracht zulks vereist.

11.3 Al het door Aes-design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aes-design niet worden bewerkt of verwerkt in andere Websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

11.4 Het intellectuele eigendom van door Aes-design gemaakte en/of verstrekte ideeën, concepten en/of (proef)ontwerpen blijft volledig van Aes-design, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Aes-design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde intellectuele eigendom is Aes-design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.5 Aes-design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.6 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in dit artikel is Aes-design gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan
(potentiële) Opdrachtgever van Aes-design en slechts ter indicatie van de ervaring van Aes-design.

12. Reclames

12.1 Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Aes-design verrichte werkzaamheden, diensten en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Aes-design kenbaar te maken binnen veertien (14) dagen na de opleverdatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 11.1 bedoeld.

12.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Aes-design terecht reclameert, is Aes-design bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan
te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.

12.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

13. Beëindiging overeenkomst

13.1 Indien een overeenkomst voor bepaalde duur (ook na stilzwijgende verlenging) wordt opgezegd, dan worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd en blijf je verplicht de verschuldigde termijnen tot het einde van de overeenkomst te voldoen.

13.2 Aes-design is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als:

● De verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat Aes-design jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen;
● Na het sluiten van de Overeenkomst Aes-design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
● Je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
● Je overlijdt;
● Surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;
● Omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst
in redelijkheid niet van Aes-design kan worden gevergd.

13.3 Als Aes-design de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met Aes-design hebt gesloten, onmiddellijk opeisbaar.

13.4 Als Aes-design haar Diensten opschort, behoudt Aes-design alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de Overeenkomst en blijf je gehouden deze aanspraken na te komen respectievelijk te voldoen.

13.5 Indien de overeenkomst door Aes-design wordt beëindigd, is zij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat voor het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de Overeenkomst mag worden gevorderd.

14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Aes-design is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De door Aes-design gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens de Opdrachtgever direct nadat deze gewijzigd zijn. Opdrachtgever kan schriftelijk aan Aes-design te kennen geven tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen inhoudt.

14.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie (3) maanden nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat moment de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

15. Slotbepalingen

15.1 Wanneer Aes-design bemiddelt bij webhosting voor Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Aes-design is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

15.2 Indien nodig kunnen, na schriftelijke overeenkomst tussen beiden partijen, wijzigingen in de overeenkomst worden doorgevoerd. Mocht dit het overeengekomen oplevermoment beïnvloeden, zal Aes-design de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties.

15.3 Aes-design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Aes-design zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde Website.

15.4  Op alle tussen Opdrachtgever en Aes-design gesloten Overeenkomsten zijn uitsluitend en alleen het Nederlands recht van toepassing.

Versie:  Augustus 2019

Aes-design, opgericht in 2019, is een webdesign bedrijf in Arnhem. Aes-design is gespecialiseerd in het maken van een zoekmachine vriendelijke website met Wordpress. Aes-design regelt ook graag uw hosting en het beheer en onderhoud van uw website. Waarom kiest u voor Aes-design? Voor een scherp geprijsde website zoals u hem graag wilt, in combinatie met professioneel advies en een persoonlijke samenwerking.

Aes-design

Veerpolderstraat 29-12
6833BN, Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 383 5854
E-mail: info@aes-design.nl

Extra informatie

KVK: 75617358
BTW: NL21 0185 648 B01

• Website laten maken in Arnhem
• Website laten maken in Elst
• Website laten maken in Nijmegen
• Website laten maken in Gelderland

Staat uw stad of regio er niet bij? Aes-design werkt door heel Nederland!